این نوع ترانس ها در تیپ های MVT،MVTL ، Outdoor و همچنین  کلاس های دقت مختلف قابل تولید می باشند.

 

 

ترانسفومرهای ولتاژ فشار متوسط

زیردسته ها :