اخبار شرکت


نیروگاه خورشیدی

طرح توسعه ی تامین انرژی داخلی شرکت از طریق انرژی  خورشیدی

ادامه

افزایش ظرفیت تولید

✅افزایش 150 درصدی ظرفیت تولید ترانسفومر فشار متوسط

ادامه